Produkt dnia
Dziewczynka z sercem XL
Dziewczynka z sercem XL
49,99 zł
szt.
Zawsze całuj mnie na dobranoc II
Zawsze całuj mnie na dobranoc II
42,99 zł
szt.
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.dekoracje-online.pl


1. DEFINICJE
2. POSTANOWIENIE OGÓLNE
3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
5. DOSTAWA
6. PŁATNOŚĆ
7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
9. DANE OSOBOWE
10. OŚWIADCZENIE
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania
dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.
1.2. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach
przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca
ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza
zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
1.3. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze
zm.).
1.4. KONSUMENT – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie
Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
1.5. KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in informacje o
Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.
1.6. PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy
sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
1.7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
1.8. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana
z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.
1.9. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.dekoracje-online.pl za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
1.10. SPRZEDAWCA –  Marcin Tyc (Dekoracje-Online Marcin Tyc) NIP 5992685379 z siedzibą Parcele 12d 26-010 Bodzentyn - adres poczty internetowej: info@dekoracje-online.pl 
1.11. STRONA – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.
1.12. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego
zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.
1.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za
pośrednictwem Sklepu internetowego.
1.14. USŁUGODAWCA – adres poczty internetowej: info@dekoracje-online.pl 
1.15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki. 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE


2.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw
Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie
wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z
powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
2.2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.
2.3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje
warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.
2.4. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:
2.4.1. Konto Klienta w Sklepie internetowym;
2.4.2. Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym.
2.5. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym
posługuje się Usługodawca:
2.5.1. Komputer z dostępem do Internetu;
2.5.2. Dostęp do poczty elektronicznej.
2.5.3. Zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli;
2.5.4. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą,
JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i
cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.
2.6. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2.7. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
2.8. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i
dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej
osób trzecich.
2.9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki
techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi
elektronicznej.

3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH


3.1. W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i
na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
3.2. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
3.2.1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w
Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.
3.2.1.1. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym
następujących danych przez Klienta: […] np. imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu,
miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego
oraz Hasło.
3.2.2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego
formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w
momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).
3.3. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie
internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.
3.4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza
umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i
ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
3.5. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
3.5.1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas
nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu
wypowiedzenia.
3.5.2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas
nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w
szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi
mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym
co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem
stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–
dniowego okresu wypowiedzenia.
3.5.3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony
przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie
trwania umowy.
3.5.4. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi
elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY.

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Europy oraz w krajach w których dostępna jest strona internetowa www.dekoracje-online.pl 
2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.dekoracje-online.pl 
3. Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi: 48h.

5. DOSTAWA. 

1. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.
2. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zmówienia.
3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

6. PŁATNOŚCI.

1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami konćowymi. 
2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.
3. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów.
5. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy Produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich Produktów.

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY. 

1. Kupującemu, który jest Konsumentem  przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.
2. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.
3. Zakupy realizowane na indywidualne zamówienie (naklejki personalizowane) nie podlegają zwrotowi. Podstawa prawna: Ustawa o prawach konsumenta. Dz.U.2019.0.134 t.j. - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Umowy z przedmiotem świadczenia wykonanym według specyfikacji konsumenta. Art. 38 pkt. 3 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO.

1. ZwrotKupujący, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny . Zwrot produktu następuje na koszt kupującego. Zwracając towar prosimy o spakowanie w taki sposób, żeby nie uległ zniszczeniu. Zalecamy pozostawić oryginalne opakowanie, a do przesyłki dołączyć wypełniony formularz zwrotu.

2. Reklamacja. Reklamacje należy składać wyłącznie na adres Usługodawcy lub na adres mailowy info@dekoracje-online.pl Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy poprzez formularz kontaktowyREKLAMCJA i zwrot nie zostanie uznany jeśli produkt został pocięty, zamontowany lub w jakikolwiek inny sposób użytkowany. Nie ponosimy odpowiedzialności jeżeli Kupujący zamontuje wadliwy produkt.

1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego należy składać na adres mailowy info@dekoracje-online.pl

9. DANE OSOBOWE. 

1. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z wyrażeniem przez klienta zgody na wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych podanych w formularzu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz.883. w stopniu niezbędnym do realizacji zamówienia. Każdy Klient ma prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych, może również poprosić o skreślenie go z listy klientów. Sklep zobowiązuje się nie udostępniać żadnych danych osobowych swoich klientów, zarówno danych adresowych, jak i adresów  e-mail, w celach niezwiązanych z realizacją zamówień.

10. OŚWIADCZENIE

1. Obecnym właścicielem wszelkiej zawartości sklepu (w tym danych klientów) https://dekoracje-online.pl/ jest Marcin Tyc prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Dekoracje-online, numer NIP: 5992685379
2. w związku z powyższym migracja sklepu w miejsce wskazane przez Marcina Tyca nie naruszy w żaden sposób jej praw, a także żadnych innych praw, zwłaszcza innych osób.

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim albo języku angielskim.
2. Zawartość strony internetowej Sklepu Internetowego, włącznie z tekstami, grafikami, zdjęciami, zdjęciami animowanymi, filmami, ilustracjami i w niektórych przypadkach dźwiękami i oprogramowaniem, jest własnością orsay.com. Treści te są chronione prawem autorskim i innymi prawami. Ich wykorzystanie dozwolone jest wyłącznie za wyraźną zgodą orsay.com.
3. Zmiana Regulaminu:
3.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
3.2. przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
3.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl